NAMD

MPI

Exemplo de arquivo de envio:

#!/bin/bash
#SBATCH -N2 -n4

module load ufabc
module load namd/cpu
go namd_mpi.sh namd-cpu-mpi.conf

SMP

Exemplo de arquivo de envio:

#!/bin/bash
#SBATCH -c4

module load ufabc
module load namd/cpu
go namd2 +p4 namd-cpu-smp.conf

GPU

Exemplo de arquivo de envio:

#!/bin/bash
#SBATCH --partition=gpu -c4

module load ufabc
module load namd/gpu
go namd2 +p4 namd-gpu.conf